Montalto, nostro bene comune.

LA CIVETTA A LA GGIUDIA

User Rating:  / 0
PoorBest 

la-civetta-a-la-ggiudia gS'ere 'ccurciatu de statura

pe' quella vecchia età caina,
ma prondo a da' 'na frecatura
e bbirbu comme 'na faina.

Fra tande e belle frecature
de rriccamata fandasia,
la ppiù puzzona, dillu pure,
é la civetta a la ggiudia.

'Stu juttu comme 'na padella
cumbrò 'llu dì lu pesce frittu
e custudi' 'lla cartatella
llajò Martille, rittu rittu.

Ll'amici prondi a divertisse,
'lla vota c'ere ccapitatu,
nen ge rpenzò de 'mbatrunisse
de 'llu scartuzze prufumatu.

In barba a Taccunè bbirbone
la culazio' fu cunzumata;
pe' 'lla figura da minghione
fu la candina 'na risata.

Rpijenne casa scunzulatu
e che la coda tra le gamme:
"E sci... so' rmastu 'm'bù frecatu!
Comme farrò pe' vendicamme?"

Ecchete pronda la risposta:
per terra 'na civetta morta.
Sembrave loche miss'apposta
pe' rraddrizza' 'lla cosa storta.

Tajò la testa a 'lla ciurmuta
pe' cucinalla a la ggiudia
e ccuscì bbe' j'ere venuta
che da piccio' pijò lu via.

'Ngartata 'lla civetta cotta,
'llu dì se 'ngamminò davere
sperenne, che 'na sola bbotta,
l'amici de freca' a ddovere.

Chiese 'n'quartucce, mizzu tundu,
pe' 'ccumbagna' 'llu picciunitte
che lu vedi', 'ngartatu e undu,
ll'amici sembre a recchie ritte.

Pe' fa' a Tacco' 'n'atra partaccia
rrubbo' 'llu schife angora callu,
chi mai penzave a 'lla bbestiaccia,
de guste, se puti' magnallu.

"Tacco' e fatte 'nu guccitte."
"Grazie mo me ce va de guste."
"E daje, magnete 'm'bezzitte."
"Nno! Pe' quistu mio lasce lu puste."

Certe Tacco' nen ciavi' fretta,
veni' bbevenne a crepapelle,
ma se penzave a la civetta
je se cugnave le vudelle.

L'amici, lesti a ppiù nen posse,
scappo' pe' tutta la saletta
quande tirò sopr'a quell'osse,
Tacco', la testa de civetta.

"E'... ve gustò lu pesce frittu?
Ma la civetta? Che carnaccia!"
Chi stralunatu rmase zittu,
chi vummitave l'animaccia.

Lu piagne a certi je scappave
pe' ride forte e a crepapelle.
Bojata storica firmave
lu Rre de scherzi e maracchelle.

A rmedia' 'sta frecatura storica fu Mario, Demondo e Vinge'. Pe' quest'utimu fu clamurosa veramende perché passò do' dì a rda' de stommeche: comme penzave a 'lla coccia de civetta se rvedi' quell'ucchi pundati; bbrundulenneje le vudelle je se rmetti' in moto lu stommeche.

'Sta vendetta, ggià ppiù che carogna, nen finì loche.
Passati 'na decina de dì, mendre Taccuné ppuggiatu su lu bbango' de la candina de Martille se sculave 'n'quartucce, se faci' spunda' da la saccoccia de la ggiacca 'nu salamitte. Vinge', che finalmende ere rpijate, stave sbragatu su 'na sedia e comme vide lu salamitte je se 'ddrizzo' le recchie. Se 'ccustò a la chetichella e appena tirò lu salame truvò resistenza.
Taccuné, senza ggirasse e chen voce rcujunareccia, je fece:
"Che succede Vinge'? 'Ssu salame nen te da retta? Nen te vo' veni' de rete? Quissu é ggelusu perch'é sapute che te piace la civetta."
Ch'ere fatte 'llu lazzaro' de Taccuné?
Ere cuscite lu spaghe de lu salame dendr'a la saccoccia de la ggiacca.

Share

JoomSpirit